80s toys - Atari. I still have
Hôm nay là ngày:
bài nhap day n nè.
Uses crt;
Var A:array[1..100] of integer;
P,v,c,e,s:byte;
Function snt(x:integer):byte;
Var n,m,l:integer;
Begin
M:=0;
For n:=1 to abs(x) do if x mod n = 0 then m:=m+1;
If m<=2 then l:=1 else l:=0;
Snt:=l;
End;
Function scp(y:integer):byte;
Var i,g:integer;
Begin
If y<0 then g:=0 else for i:=1 to y do if sqr(i)=y then g:=1;
Scp:=g;
End;
Function sl(z:integer):byte;
Var r:byte;
Begin
if z mod 2 = 0 then r:=1 else r:=0;
sl:=r;
end;
begin
writeln(‘nhap n’)
readln(p);
for v:=1 to p do
begin
write(‘A[‘,v,’]=’);
readln(A[v]);
end;
c:=0; e:=0; s:=0;
for v:=1 to p do begin
c:=c+snt(A[v]);
e:=e+scp(A[v]);
s:=s+sl(A[v]);
end;
writeln(‘Day so vua nhap co ‘,c,’ so nguyen to, ‘,e,’ so chinh Phuong , ‘,s,’ so le va ‘,p-s,’ so chan’);
readln;
end.

Bai 2 ne.
uses crt;
var A,B:text;
sole:byte;
tong,n:integer;
function ktsl(x):byte;
var g:byte;
begin
if x mod 2 = 0 then g:=1 else g:=1;
ktsl:=g;
end;
begin
assign(A,’songuyen.int’);
reset(A);
assign(B,’ketqua.out’);
rewrite(B);
sole:=0;
tong:=0;
while not(eof(A)) do begin
read(A,n);
sole:=sole+ktsl(n);
tong:=tong+0;
end;
write(B,sole,20-sole,tong);
close(B);
close(A);
end.

2024-06-23 18:14
text
Logo
Diễn đàn http://pingping.wapka.mobi
Loading
iconThông báo
iconJavagame
iconưng dung
iconNhac Mp3
iconvideo
iconanh đep
iconthủ thuật
icontiện ích
iconwap game
icongóp ý
iconQuảng cáo
iconBình chọn
iconLiên kêt wap
iconadmin
Bạn đang sử dụng:
CCBot/2.0
Số người đang online
1
countreg.comQuảng cáo: